Musí ji vést ty fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. živnostníci, advokáti, daňoví poradci, umělci) a nejsou účetní jednotkou.

Zpracování daňové evidence

Daňová evidence obsahuje údaje o

  • příjmech a výdajích-zajišťuje správné podklady pro výpočet základu daně z příjmů, tj. určuje příjmy a výdaje zahrnované a nezahrnované do základu daně,
  • majetku a závazcích podnikatele.

Deník daňové evidence, peněžní deník

Je forma zapisování údajů o příjmech a výdajích, je hlavní součástí daňové evidence. Do deníku příjmů a výdajů se zapisuje na základě pokladních dokladů a bankovních výpisů.

Kniha pohledávek a závazků

Slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik dluží jemu a komu a kolik dluží on. Základem evidence pohledávek a závazků u všech podnikatelů je kniha přijatých a vydaných faktur. Účetními doklady, na základě kterých zapisujeme do knihy pohledávek a závazků, jsou zejména faktury,výpisy z účtů a příjmové a výdajové pokladní doklady při úhradách v hotovosti.

Pokladní kniha

Pokladní kniha je samostatnou účetní knihou a slouží k evidenci příjmů a výdajů peněžní hotovosti v pokladně.

Zápisy v pokladní knize provádíme na základě údajů z prvotních dokladů prostřednictvím příjmových či výdajových pokladních dokladů. Její existence je přínosem pro zajištění průkaznosti a kontroly stavu pokladní hotovosti při provozování jakékoliv ekonomické činnosti.

Evidence majetku

Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci, musí dle zákona o dani z příjmů zajistit evidenci majetku. Majetkem podnikatele je souhrn hospodářských prostředků, které podnikatel při své činnosti využívá (budovy, stroje, dopravní prostředky, zásoby, peněžní prostředky aj.)

Kniha jízd

Pokud má podnikatel automobil zapsaný do obchodního majetku, má povinnost vést řádně knihu jízd. Co je to kniha jízd a k čemu slouží? Je to účetní doklad, ve kterém jsou zaznamenány údaje o jednotlivých jízdách automobilu v obchodním majetku nebo vozu soukromého, užívaného k podnikání. Tyto údaje slouží finančnímu úřadu k tomu, aby zjistil, zda je automobil skutečně využíván k dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Ostatní

Např. po dohodě s podnikatelem poskytujeme součinnost při inventurách zásob a majetku.

 


Kontaktujte nás

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.