Účetnictví pro právnické a fyzické osoby

Účetnictví pro právnické a fyzické osoby je upraveno zákonem o účetnictví. Vedou jej právnické osoby (např. obchodní společnosti - akciové, s ručením omezeným, veřejné a komanditní) a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou.

Účetní deník

V deníku (denících) jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska časového (chronologicky). Každá účetní jednotka může vést buď jeden deník nebo více deníků. Jestliže účetní jednotka vede pouze jeden deník, tak jsou v něm zaúčtovány všechny účetní doklady v daném účetním období, tak jak šly časově za sebou.

Hlavní kniha

V hlavní knize jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska věcného (systematicky). V hlavní knize jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska věcného (systematicky). Hlavní kniha zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu. Účetní jednotky nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy. Všechny účetní zápisy v hlavní knize jsou zachyceny souvztažně a podvojně.

Analytické evidence

Analytické účty účetní jednotky vytvářejí v rámci syntetických účtů, podrobněji tedy zachycují účetní zápisy v hlavní knize.

Analytické účty zajišťují členění syntetických účtů podle potřeb účetní jednotky. Peněžní částky v knihách analytických účtů musí odpovídat příslušným souhrnným peněžním částkám obratů nebo zůstatků syntetických účtů, k nimž se tyto účty vedou.

Evidence majetku, odpisy

V této evidenci se uvádí povinně název DM, vstupní cena (ocenění), datum pořízení, zvolený způsob daňových odpisů (lineárně, degresivně) a datum a způsob vyřazení DM.

Evidovat dlouhodobý majetek je povinností každé účetní jednotky, a to

  • V inventární knize
  • Na inventární kartě

Opotřebení dlouhodobého majetku vyjádřené v peněžních jednotkách říkáme odpisy.Jejich výpočtu je třeba věnovat velkou pozornost, protože jejich výše ovlivňuje hospodářský výsledek účetní jednotky.

Vyhotovení účetní závěrky

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji:

  • Rozvaha (bilance).
  • Výkaz zisku a ztráty.
  • Příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod prvními dvěma doby, zejména naplněním § 7 odst. 3 až 5 a § 19 odst. 5.; příloha obsahuje též informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů.

Zastupování na úřadech

dle potřeb klienta při jednání s příslušnými úřady a institucemi státní správy, zejména s příslušnými finančními úřady, ve věcech týkajících se účetnictví podle sjednané smlouvy.

Pokladní kniha

Pokladní kniha je samostatnou účetní knihou a slouží k evidenci příjmů a výdajů peněžní hotovosti v pokladně. Vedení pokladní knihy není povinné, ale její existence je přínosem pro ekonomické činnosti.

Banka

Agenda Banka slouží k evidenci pohybů na bankovních účtech. Zapisujeme sem výpisy z účtů, a to   převážně formou likvidace pohledávek a závazků.

Faktury vydané, kniha pohledávek

Základem evidence pohledávek je kniha vydaných faktur, která slouží ke sledování jednotlivých pohledávek podložených účetními doklady podle jednotlivých dlužníků.

Faktury přijaté, kniha závazků

Základem evidence závazků je kniha přijatých faktur, která slouží ke sledování jednotlivých závazků podložených účetními doklady podle jednotlivých věřitelů.

Ostatní

Např. po dohodě s podnikatelem poskytujeme součinnost při inventurách zásob a majetku.

 


Kontaktujte nás

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.